Εφαρμογές
   
Κτίρια
  Καταγραφή Κτιρίων ΑΔΜ-Θ

Πινακίδες
  Καταγραφή Παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων

Πρωτόκολλο
  Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Οικονομικό
  Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαχείριση Παγίων
  Διαχείριση Παγίων

Εργασίες
  Ανάθεση Εργασιών

Τηλέφωνα
  Καταγραφή Τηλεφώνων ΑΔΜ-Θ